keresés a weboldalon

Keszhelyi Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

Térítési szabályzat

Szabályzat a Keszthelyi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról

Érvényes: 2007. május 1-től

Jóváhagyta: dr. Radics Sándor

megbízott főigazgató

Készítette: Kertész Márta

gazdasági igazgató

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

I. Alapelvek 4. oldal

II. A (TAJ számmal) nem rendelkező magyar állampolgárok

térítési díjai 5. oldal

III. A TAJ számmal nem rendelkező, de az OEP jogviszony

nyilvántartásában nem szereplő ellátottak térítési díjai 5. oldal

IV. Egészségbiztosítással rendelkező magyar ellátott által

részleges térítési díj fizetése mellett

igénybe vehető szolgáltatások 6. oldal

1./ Részleges térítési díjak saját kezdeményezésre 7. oldal

2./ Beutaló nélkül igénybe vehető ellátások köre

2007. április 1-től 8. oldal

3./ A beutalásra jogosult orvosok köre 8. oldal

V. A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében

igénybe nem vehető szolgáltatások térítési díja 12. oldal

VI. Külföldi betegellátás 15. oldal

1./ Európai egészségbiztosítási kártya 15. oldal

2./ Kártyahelyettesít” nyomtatvány 15. oldal

3./ E 112 nyomtatván 16. oldal

4./ Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátásra

és gyógyfürd” szolgáltatásra

vonatkozó átmeneti szabályok 17. oldal

5./ Keres”képtelenség 18. oldal

6./ Biztosítási igazolás nélkül ellátott EGT állampolgárok 18. oldal

7./ Területi elven nyugvó szociálpolitikai, egészségügyi

együttm4ködési egyezmények 18. oldal

8. Menekült, menedékes, befogadott betegek 19. oldal

VII. A díjfizetés eljárási rendje 24. oldal

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kötelezvény (TAJ szám hiányában) 25. oldal

2. sz. melléklet: Fekv”beteg ellátás térítési díjai (Ft-ban) 26-30. oldal

3. sz. melléklet: Járóbeteg ellátás térítési díjai (Ft-ban) 31-32. oldal

4. sz. melléklet: Fekv”beteg ápolási lap 33-34. oldal

5. sz. melléklet: Ambuláns kezelési lap 35-36. oldal

6. sz. melléklet: Kötelezvény gyógykezelés, anyaszállás díjra 37-40. oldal

7. sz. melléklet: Halottkezelési lap 41. oldal

8. sz. melléklet: Kötelezvény saját kezdeményezés2 ellátás esetén 42. oldal

9. sz. melléklet: Orvosválasztási nyilatkozat 43. oldal

 

A Városi Kórház Keszthely a kötelez” egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Törvény (továbbiakban: Ebtv.) alapján, Keszthely Város Önkormányzatának jóváhagyásával a

térítési díj ellenében igénybe vehet” egészségügyi szolgáltatásokról a következ” intézményi

szabályozást alkotja:

 

I. Alapelvek

 

Egészségügyi ellátásra való jogosultságot társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ) tartalmazó

hivatalos okmány bemutatásával lehet igazolni.

Az ellátás nyújtását megel”z”en, kivéve sürg”s szükség, a beteg jogosultságát az OEP jogviszony

nyilvántartásában ellen”rizni kell.

Az Ebtv.-nek megfelel”en az egészségügyi szolgáltatások azonos szakmai tartalommal illetik

meg az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosult személyeket.

Az egészségbiztosítási ellátások közül az egészségügyi szolgáltatások, az egészségi állapot által

indokolt mértékben vehet”k igénybe.

Fekv”beteg ellátás tekintetében a biztosított jogosult a rendelkezésre álló, az ellátás szakmai és

etikai követelményeinek megfelel” színvonalú elhelyezésre arra az id_tartamra, amíg az ellátás

fekv_beteg gyógyintézeti körülmények között indokolt.

Egészségbiztosítás keretében nem vehet”k igénybe a beteg egészségügyi állapotát nem javító

szépészeti, kényelmi, egészségügyi kiegészít”, valamint a biztosító által nem finanszírozott

beavatkozások.

Államközi vagy kormányközi egyezmény alapján igénybevett egészségbiztosítási ellátások

tekintetében az Ebtv. rendelkezéseit az egyezményben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A térítésmentesen, valamint vizitdíj és kórházi napidíj fizetése mellett igénybe vehet”

egészségügyi szolgáltatásokat az 1997. évi LXXXIII. Törvény 10-18. §-ig tartalmazza.

Amennyiben magyar biztosított a szolgáltatás igénybevev”je és a TAJ számot igazoló okmányt a

szolgáltatás igénybevételekor nem tudja bemutatni, ezt követ”en 15 nap áll rendelkezésére a

pótlásra. Járóbeteg ellátás esetében a 15 napot az igénybevétel napjától, kórházi ellátás esetében a

távozás napjától kell számítani. Erre az ellátott figyelmét fel kell hívni és távozása el”tt az

ellátásról kötelezvényt kell kitölteni. (1. sz. melléklet)

II. A (TAJ számmal) nem rendelkező magyar állampolgárok térítési díjai

 

A TAJ számmal nem rendelkez” magyar állampolgároknak a fekv”beteg osztályokon és a

járóbeteg ellátás igénybevételekor térítési díjat kell fizetni. (2. és 3. sz. melléklet szerint) Ez

esetben ki kell tölteni a fekv”beteg ápolási lapot (4. sz. melléklet) vagy az ambuláns kezelési

lapot (5. sz. melléklet) és a betegfelvételi irodába eljuttatni, valamint gondoskodni kell a térítési

díj befizetésér”l.

Az 5. sz. és 6. sz. melléklet kitöltésénél és a térítési díj kiszámításánál az ápolási díjat, m2téti

díjat, diagnosztikai díjakat és egyéb díjakat külön-külön egymás mellett fel kell számítani.

Egyik díj a másikat nem foglalja magában.

Amennyiben az ellátásért fizetend” térítési díj nem áll rendelkezésre, a fenti nyomtatványokon

kívül kötelezvényt is ki kell állítani. (6. sz. vagy 8. sz. melléklet)

A 6. sz. melléklet kitöltésére akkor kerül sor, ha eltávozáskor sem tudja a beteg a TAJ számot

bemutatni, a 8. sz. melléklet kitöltésére pedig abban az esetben, ha az ellátást megel”z”en a beteg

a TAJ szám (érvényes egészségbiztosítás) hiányát közli.

Az ellátási díj számlázásáról munkaid”ben a betegfelvételi iroda, ügyeleti id”ben pedig a

központi ambulancia gondoskodik.

 

III. A TAJ számmal rendelkező, de az OEP jogviszony nyilvántartásában nem

szereplő ellátottak térítési díjai

 

Amennyiben az ellátásra jelentkez” beteg TAJ ellen”rzésekor a jogosultság nem igazolható, a

beteget e tényr”l tájékoztatni kell (külön e célra kiadott f”igazgatói utasítás szerint).

Az ellátásához kapcsolódó térítési díjak megállapítása tekintetében e betegeket nem

különböztetjük meg a biztosítotti jogviszonnyal rendelkez”kt”l.

A részleges térítési díj megfizetése mellett, valamint az egészségbiztosítás terhére igénybe nem

vehet” ellátások ezekben az esetekben, a biztosított betegekkel azonos tartalommal és díjtételek

mellett illetik meg az ellátottat.

 

IV. Egészségbiztosítással rendelkező magyar ellátott által részleges térítési díj

fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások

 

Részleges térítési díj megfizetése mellett a biztosított jogosult az ellátást végz” orvos

megválasztására, beutaló nélküli fekv_beteg gyógyintézeti ellátásra, valamint fekv_beteg

ellátásra abban az esetben, ha beutalója nem a keszthelyi kórházba szól.

Fenti esetekben az ellátáshoz kapcsolódó részleges térítési díj összegét az OEP-hez küldött

jelentést nyilvántartó számítógépes programban rögzíteni kell. (MedWorks)

Amennyiben a biztosított beutaló köteles járóbeteg szakellátást beutaló nélkül vesz igénybe

(kivéve sürg”s szükség), az adott szakellátás keretében további szakellátás a biztosított részére

nem kezdeményezhet”. (Sem fekv”-, sem járóbeteg ellátásra tovább nem küldhet”.)

Részleges térítési díj megfizetése mellett a biztosított jogosult az ellátást végz” orvos

megválasztására. Orvosválasztásnak tekinthet”, amikor a biztosított a kórházi munkarend szerint

beosztott orvos helyett más orvost választ. Az orvosválasztás „orvosválasztási nyilatkozat” (9. sz.

melléklet) aláírását követ”en tekinthet” érvényesnek. Az aláírt orvosválasztási nyilatkozat egy

példánya az egészségügyi dokumentáció részét képezi, egy-egy példányát pedig az aláíró

biztosított beteg és az aláíró választott orvos kapja. Az orvosválasztási nyilatkozat szabályszer2

kitöltéséért és kezeléséért az osztályvezet” f”n”vér felel”s. Az orvosválasztásra vonatkozó helyi

szabályokat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a választás 2007. január 1-e el”tt

megtörtént és az ellátásra 2007. június 30-ig sor kerül ugyanannál a választott orvosnál.

Választott orvos által nyújtott egészségügyi szolgáltatás részleges díja annak az összegnek a 30

%-a, ami az adott ellátásért az egészségbiztosítás felé elszámolható, de összege nem haladhatja

meg a 100 000,- Ft-ot.

Részleges térítési díj megfizetése mellett jogosult a beteg fekv”beteg gyógyintézeti ellátásra, ha

azt beutaló nélkül kívánja igénybe venni. (Kivétel a sürg”s szükség.)

A beutaló nélküli fekv”beteg ellátás térítési díjai azonosak az orvosválasztás esetében

alkalmazott térítési díjakkal.

Részleges térítési díj fizetése mellett jogosult a beteg fekv”beteg ellátásra abban az esetben

(kivéve a sürg”s szükség), ha a beutaló nem a keszthelyi kórházba szól, valamint ápolás

céljából történ” elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges gyógyszereket és az étkezést is, az

osztály alapszolgáltatásainak igénybevételével.

A fekv”beteg-gyógyintézeti ellátásnak a beutalási rendt”l eltér” igénybevétele esetén (beutaló

nem a keszthelyi kórházba szól) a részleges térítési díj összege:

Fekv”beteg-gyógyintézeti ellátás esetén

a.) aktív min”sítés2 osztályon

aa.) a felvételre jelentkezéskor 4 000,- Ft

ab.) az ellátás id”tartamára 800,- Ft/nap

ac.) az ellátás 31. napjától 400,- Ft/nap

b.) krónikus min”sítés2 osztályon

ba.) a felvételre jelentkezéskor 4 000,- Ft

bb.) az ellátás id”tartamára 500,- Ft/nap

bc.) az ellátás 31. napjától 400,- Ft/nap

c.) ápolási osztályon

a felvételre jelentkezéskor 4 000,- Ft

az ellátás id”tartamára 400,- Ft/nap

Részleges térítési díj fizetése mellett, a beteg saját kezdeményezésére, a vizsgálati terápiás

eljárási rendt_l eltér_ beavatkozás, állapota által indokoltnál magasabb színvonalú vagy

hosszabb idej; elhelyezés vehet” igénybe azokon az osztályokon, részlegeken, ellátó helyeken,

ahol az ehhez szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A részleges térítési díjak ezekben az esetekben az OEP jelentésben nem rögzítend”k.

A szolgáltatás megkezdését megel”z”en a 8. sz. mellékletet kell kitölteni és aláíratni az

igénybevev”vel.

1./ Részleges térítési díjak saját kezdeményezésre:

– A vizsgálati és terápiás ellátási rendt”l való eltérés igénybevétele esetén a 2-3-as

mellékletben szerepl” térítési díjak 40 %-át kell alkalmazni. (Tervezhet” ellátások térítési

díja.) Amennyiben a biztosított beteg a vizsgálatok eredményét vitatja, vagy a javasolt

vizsgálati, illetve terápiás módszerrel nem ért egyet, egy további orvosi szakvéleményre

és javaslatra jogosult. A tervezett ellátásokra meghatározott térítési díjak megfizetése

mellett.

– Többletápolási id” igénylése esetén:

eljárási alapdíj minden osztályon 5 200,-Ft/eset

aktív min”sítés2 osztályon

a többletellátás idejére 2 500,-Ft/ápolási nap

krónikus min”sítés2 osztályon

a többletellátás idejére 780,-Ft/ápolási nap

A beteg kezdeményezésére aktív min”sítés2 osztályon (a gyermekosztály kivételével) egy ágyas

„komfort” szobában történ” elhelyezés esetén 10 000,- Ft/nap

„Komfort” szoba felszereltsége: egyágyas elhelyezés saját fürd”szoba WC-vel, szobában

elhelyezett tv, h2t”szekrény.

A szül” kezdeményezésére történ” beteg gyermekkel együttes elhelyezés, amennyiben a gyermek

14 év alatti vagy fogyatékkal él”

– komfort szobában 10 000,- Ft/nap

– kétágyas szobában 5 000,- Ft/nap

– egyéb esetben térítésmentes

Ápolási osztályon emelt szint2 ellátás igénybevétele esetén

– komfort szobában 10 000,- Ft/nap

– kétágyas szobában 5 000,- Ft/nap

– három vagy annál több ágyas szobában 2 000,- Ft/nap

2./ Beutaló nélkül igénybe vehet! ellátások köre 2007. április 1-t!l:

Vhr. 2. § (1) A biztosított – a sürg”sségi ellátást nem igényl” esetekben – orvosi beutaló nélkül

is jogosult igénybe venni

a) szakorvosi rendel” által nyújtott

aa) b”rgyógyászati,

ab) n”gyógyászati,

ac) urológiai,

ad) pszichiátriai és addiktológiai,

ae) fül-, orr-, gégészeti,

af) szemészeti,

ag) általános sebészeti és baleseti sebészeti,

ah) onkológiai

szakellátást.

Az a) pont szerinti szakellátások körébe – az ott felsoroltakon kívül – nem tartoznak a szakmai

f”csoporthoz sorolt, de ráépített szakképesítéssel ellátható szakellátások.

b) az els” alkalommal beutalás alapján igénybe vett b”r- és nemibeteg-gondozó, tüd”gondozó

és onkológiai gondozó, valamint kúraszer2 ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak

részére nyújtott ellátást.

3./ A beutalásra jogosult orvosok köre:

(2) A járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat

a) a háziorvos, a házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos), valamint

szakkonzílium céljából a fogorvos,

b) a járóbeteg-szakellátás – ideértve az (1) bekezdés b) pontjában foglalt gondozókat és a

genetikai tanácsadókat is – orvosa,

c) a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél

foglalkoztatott orvos, ideértve a fekv”beteg-gyógyintézetek orvosát,

d)

e) a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, Honvédelmi

Minisztérium és a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó szervek orvosa,

f) a büntetés-végrehajtás orvosa,

g) a sorozó orvos,

h) az Országos Orvosszakért”i Intézet (a továbbiakban: OOSZI) orvosi bizottságai orvosa,

i) a megyei (f”városi) egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: MEP) ellen”rz” f”orvosi

hálózatának orvosa,

j) a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,

k) az Ebtv. 10. §-a (1) bekezdésének e) alpontja alapján saját feladatkörében az országos

sportegészségügyi hálózat orvosa

l)-m)

(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.

(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosa járóbeteg-szakellátásra a biztosítottat a

foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletben foglalt

feladatai keretében utalhatja be.

(4) Az orvos saját magát és közeli hozzátartozóját [Ptk. 685. § b) pont] egészségügyi

szakellátásra utalhatja akkor is, ha nem a (2) bekezdésben nevesített beutaló orvos, feltéve, hogy

tagja a Magyar Orvosi Kamarának.

(5) A társadalombiztosítási ellátásra, a külön jogszabályban meghatározott szociális juttatásra

vagy kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából a biztosított orvosi beutaló nélkül

jogosult felkeresni a vonatkozó jogszabály szerint a szakvélemény (igazolás) elkészítésére

jogosult egészségügyi szolgáltatót.

(6) A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a

járóbeteg-szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása indokolt.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások az Ebtv. 18/A. §-ának (2) bekezdése alapján a

tartós betegséget igazoló egészségügyi dokumentummal vehet”k igénybe.

(8) Amennyiben a biztosított az (1) bekezdésben meg nem nevezett járóbeteg-szakellátást

beutaló nélkül vesz igénybe és a 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott eset nem áll

fenn, az adott szakellátás keretében további szakellátás a biztosított részére nem

kezdeményezhet”.

Vhr. 3. § (1) A biztosítottat MRI (mágnesen magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA

(digitális szubsztrakciós angiográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a

fekv”beteg-gyógyintézet szakorvosa, PET (pozitronemisszós tomográfia) vizsgálatra pedig

kizárólag a fekv”beteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be.

(2) A biztosítottat a járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vehet” laboratóriumi vizsgálatokra

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseir”l szóló

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. mellékletében külön jelzéssel ellátott, továbbá a járóbetegszakellátás

tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben meghatározott

esetekben kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekv”beteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be.

Azon laboratóriumi vizsgálatok megismétlése, amelyekre a járóbeteg-szakellátás tevékenységi

kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyv rendelkezéseket tartalmaz, az abban el”írt

gyakorisággal kezdeményezhet”, kivéve, ha az ett”l való eltérést a biztosított egészségi állapota

indokolja.

(3) A biztosítottat fekv”beteg-gyógyintézeti ellátásra a 2. § (2) és (4) bekezdésében

meghatározott orvos utalhatja be.

(4) A biztosítottat

a) fekv”beteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra – a

b) pont kivételével – a külön jogszabályban meghatározott kezel”orvos,

b) az otthoni szakápolás körébe tartozó szakirányú szolgáltatásokra kizárólag a megbetegedés

gyógykezeléséhez szakorvosi képesítéssel rendelkez” orvos, vagy annak kezdeményezésére

háziorvos,

c) krónikus ápolás finanszírozására szerz”dött egészségügyi szolgáltatónál történ” intézeti

ápolásra a háziorvos és a fekv”beteg-gyógyintézet orvosa

utalhatja be.

(5) A biztosítottat rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés

gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkez” orvos és e megbetegedéshez

kapcsolódó esetleges szöv”dmények tekintetében illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy

fizikoterápia szakorvosa utalhatja be.

(6) A biztosítottat szenvedélybetegsége esetén – az akut elvonási id”szakot követ”en –

pszichiáter, addiktológus szakorvos vagy háziorvos utalhatja be rehabilitációs ellátásra.

(7) A (6) bekezdés szerinti szenvedélybeteg rehabilitációja történhet a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó, az egészségügyi hatóság

által kiadott m2ködési engedéllyel rendelkez” személyes gondoskodást nyújtó intézményben is.

(8)

(9) Laborvizsgálat és képalkotó diagnosztikai ellátás az Ebtv. 18/A. §-a (11) bekezdésének a)

pontja szerinti emelt összeg2 vizitdíj ellenében sem végezhet” beutaló nélkül, amennyiben a 4. §

(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott eset nem áll fenn.

Vhr. 3/A. § (1) A biztosítottat – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az adott szakma

tekintetében – a progresszivitás figyelembevételével – a biztosított bejelentett lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerint ellátásra kötelezett járóbeteg-szakellátásra, illet”leg fekv”beteggyógyintézetbe,

illetve ha a beutaló orvos a biztosított választott háziorvosa, akkor annak

telephelye (ennek hiányában székhelye) szerint ellátásra kötelezett járóbeteg-szakellátásra,

illet”leg fekv”beteg-gyógyintézetbe kell beutalni.

(2) A beutaló orvos a biztosított kérésére az (1) bekezdésben meghatározottól eltér”, az adott

szakellátás tekintetében a biztosított ellátására területileg nem kötelezett egészségügyi

szolgáltatóhoz utalja be a biztosítottat, ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a biztosított felé

írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a biztosítottat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szakellátást nyújtó szolgáltató a beutaló orvos

megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy

fogadja-e a biztosítottat.

(4) Az egészségügyi szolgáltató a (3) bekezdés szerinti el”zetes megkeresés során az ellátást

csak az Ebtv. 18. §-ának (3) bekezdésében meghatározott esetben tagadhatja meg.

(5) A beutaló orvos vagy a biztosított felé a (2) bekezdés szerint tett nyilatkozat tényét, illetve a

(3) bekezdés szerinti megkeresés tényét és a megkeresésre kapott választ a biztosított

egészségügyi dokumentációjában kell rögzíteni, valamint a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat egy

példányát a biztosított rendelkezésére kell bocsátani.

(6) A beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató a biztosítottat abban az esetben utalhatja

tovább magasabb progresszivitási szint2 ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz, ha a

biztosított ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

(7) Ha a járóbeteg-szakellátás orvosa a nála megjelent beteg további szakorvosi vizsgálatát

tartja szükségesnek, orvosi konzíliumot kérhet, illet”leg a beteget – a 2. § (8) bekezdésében

megállapított eset kivételével – továbbutalja a szakmailag illetékes másik szakrendelésre.

Amennyiben a járóbeteg-szakellátás orvosa a beteg fekv”beteg-gyógyintézeti elhelyezését tartja

szükségesnek, a beteget fekv”beteg-gyógyintézetbe utalja.

(8) Ha a beutaló szerinti fekv”beteg-gyógyintézet orvosa a gyógyintézet szolgáltatásait

meghaladó vizsgálat szükségességét állapítja meg, a beteget átutalja a vizsgálatok, illet”leg a

gyógykezelés elvégzéséhez megfelel” személyi és tárgyi feltételekkel rendelkez” szakellátást

végz” intézetbe.

(9) A (6)-(8) bekezdésben foglalt esetekben nem kell alkalmazni az (1)-(5) bekezdésben

foglaltakat azzal, hogy a beteg szakellátásra utalásáról, illet”leg átutalásáról a beutaló orvos

tájékoztatja a beteg háziorvosát.

(10) A beutalónak tartalmaznia kell:

a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot,

b) az 1. számú mellékletben meghatározott tartós betegség BNO kódját (BNO kód hiányában

szövegesen), amennyiben a biztosított az Ebtv. 18/A. §-ának (2) alapján vizitdíjmentesen veszi

igénybe beutaló szerinti ellátást,

c) az ellátás tényét igazoló adatokat.

(11) Az Ebtv. 18. § (1) bekezdésében foglaltak vizsgálatához az OEP rendszeresen tájékoztatja

a finanszírozott egészségügyi szolgáltatót a beutalásra jogosult orvosok kódjáról.

(12) Az egészségügyi szolgáltató bels” szabályzatában nevezi meg azon személyt, aki a (2)

bekezdésben meghatározott nyilatkozatot megteheti.

Vhr. 4. § (1) A biztosított a 2-3. § rendelkezéseit”l eltér”en

a) a MEP-pel egészségügyi szolgáltatás nyújtására finanszírozási szerz”dést nem kötött

egészségügyi szolgáltató orvosa beutalása alapján is jogosult fekv”beteg-gyógyintézeti ellátásra,

ha az orvos megállapítása szerint közvetlen életveszély áll fenn, és az életveszély csak

fekv”beteg-gyógyintézetben alkalmazható gyógymóddal hárítható el,

b) orvosi beutaló nélkül is jogosult a járóbeteg-szakellátás és a fekv”beteg-gyógyintézeti ellátás

kezdeményezésére, ha azt vélelmezi, hogy egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja és a

beutalásra jogosult orvos felkeresése az ellátását jelent”sen késlelteti.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az orvos a beteget azonnal fekv”beteggyógyintézetbe

szállíttatja és a magánorvosi rendelvényen feltünteti a kórismét, valamint az

azonnali felvétel szükségességének indokait.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az az egészségügyi szolgáltató, amelynél a

biztosított az ellátását kezdeményezi, a biztosított vizsgálatát követ”en dönt az azonnali ellátás

szükségességér”l. Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint a biztosított egészségi állapota

nem indokolja az azonnali ellátását, az egészségügyi szolgáltató orvosa

a) a biztosítottat a beutalására jogosult orvoshoz irányítja,

b) ha a biztosított továbbra is kezdeményezi az azonnali ellátását, tájékoztatja a biztosítottat az

orvosi beutaló nélkül indokolatlanul igénybe vett egészségügyi ellátásért fizetend” térítési díjról.

Vhr. 5. § (1) A szülészeti ellátás keretébe tartozó genetikai tanácsadást és az ehhez szükséges

diagnosztikai vizsgálatokat, továbbá a medd”ség tényének és okának megállapításához szükséges

vizsgálatokat a biztosított szülész-n”gyógyász vagy urológus szakorvos beutalása alapján veheti

igénybe.

(2) A terhesség orvosi indikáció alapján történ” megszakítására a biztosított az 1992. évi

LXXIX. törvény 6. §-ának és 12. §-ának (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint jogosult.

(3) A csecsem” 8 hónapos koráig az egészségügyi miniszter rendeletében meghatározott

esetekben fekv”beteg-gyógyintézeti ellátása során, továbbá járóbeteg-szakellátása során a

gyermekgyógyász szakorvos, illetve házi(gyermek)orvos rendelése alapján jogosult

térítésmentesen anyatejellátásra.

(4) Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képez” literenkénti árát az egészségügyi

miniszter rendelete tartalmazza.

(5) Az Ebtv. 17. §-ának alkalmazásában a fogyatékos gyermekek tekintetében egészségügyi

intézményen a fogyatékos gyermek ellátását, korai fejlesztését és gondozását, fejleszt”

felkészítését végz”, rehabilitációs célú szolgáltatást nyújtó intézményeket és a konduktív

pedagógiai intézményt is érteni kell, amennyiben az intézmény egészségügyi szolgáltatásának

igénybevételére a mozgásszerveket érint” kórállapot miatt kerül sor.

 

V. A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető

szolgáltatások térítési díja

 

Laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai ellátás beutaló nélküli igénybevétele esetében a 2. sz.

melléklet szerinti díjtételeket kell alkalmazni.

1. L”fegyvert munkakörükb”l ered”en tartani szándékozó, illetve tartó

személyek (I. csoport) l”fegyvertartására való egészségi

alkalmasságának pszichológiai vizsgálata

a) els” fokon 6 000 Ft

b) másodfokon 10 000 Ft

2. L”fegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport)

l”fegyvertartására való

a) orvosi alkalmassági vizsgálat

aa) els” fokon 4 000 Ft

ab) másodfokon 5 000 Ft

b) pszichológiai alkalmassági vizsgálat

ba) els” fokon 6 000 Ft

bb) másodfokon 10 000 Ft

3. Gépjárm2-vezet”i, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési

célú vízijárm2-vezet”i alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú

tengeri kedvtelési célú tengeri vízijárm2-vezet”k id”szakos és soron

kívüli alkalmassági vizsgálata

a) ha 40. életévét még nem töltötte be:

aa) els” fokon 6 000 Ft

ab) másodfokon 9 000 Ft

b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

bb) els” fokon 4 000 Ft

bb) másodfokon 6 000 Ft

c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:

ca) els” fokon 2 000 Ft

cb) másodfokon 4 000 Ft

d) ha a 70. életévét betöltötte:

da) els” fokon 1 000 Ft

db) másodfokon 2 000 Ft

4. Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel 4 000 Ft

5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálat 5 000 Ft

6. Látlelet kiadása 3 000 Ft

7. Részeg személy detoxikálása 6 000 Ft

8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 6 000 Ft

9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat

a) tengeri hajózási szolgálatot teljesít” személy alkalmassági

vizsgálata

aa) az egészségi alkalmasság els” vizsgálata 16 000 Ft

ab) az egészségi alkalmasság id”szakos vizsgálata 13 000 Ft

ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata 11 000 Ft

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijárm2-vezet”k

alkalmassági vizsgálata

ba) az egészségi alkalmasság els” vizsgálata 10 000 Ft

bb) az egészségi alkalmasság id”szakos vizsgálata 8 000 Ft

bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata 6 000 Ft

c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijárm2-

vezet”k els” alkalmassági vizsgálata

8 000 Ft

10.

Külön jogszabály által elrendelt orvosszakért”i vizsgálatok és

szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre

társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való

jogosultság megállapítása céljából kerül sor

6 000 Ft

11.

Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 8 000 Ft

12.

Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak

az egészségbiztosító

felé

külön jogszabály

szerint elszámolható

összege

13.

14.

Repül”-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 25 000 Ft

– m2vi medd”vé tétel nem eü. indikációra díja megegyezik az orvosi indikációra végzett

ugyanezen beavatkozás TB finanszírozás díjtételével,

– a terhesség-megszakítás nem orvosi indikációra, a fizetend” díj megegyezik a TB

finanszírozás szerinti mindenkori összeggel.

– biztosító által nem finanszírozott eü. ellátás ápolási díja tervezett ellátás esetén

4 ágyas vagy az alatti szobában 20 000,- Ft/nap

2 ágyas fürd”szobás szobában 24 000,- Ft/nap

„komfort” szobában 30 000,- Ft/nap

– biztosító által nem finanszírozott eü. beavatkozás ápolási díja nem tervezett

beavatkozás esetén

4 ágyas vagy az alatti szobában 50 000,- Ft/nap

2 ágyas fürd”szobás szobában 60 000,- Ft/nap

„komfort” szobában 75 000,- Ft/nap

intenzív ellátás esetén 90 000,- Ft/nap

„Komfort” szoba felszereltsége: egyágyas elhelyezés, saját fürd”szoba WC-vel, szobában

elhelyezett tv, h2t”szekrény.

– halottkezelés 5 000,- Ft/eset

– holttest 24 órát meghaladó h2tése 2 000,-Ft/nap

– boncterem használati díja

(idegen igénybevev” esetén) 3 000,- Ft/óra

– foglalkozás-egészségügyi célból

végzett tüd”sz2rés 2 000,- Ft/eset

– prostituáltak által kezdeményezett orvosi vizsgálat elvégzésének és az igazolás kiadásának

díja a 41/1999.(IX.8.)Eü.M. rendelet alapján:

– a rendelet 2.§.(1)bekezdés a.)pontja szerinti vizsgálatok díja (2.§.(2) bekezdés a.) és b.)

pontja)

30.000,-Ft/alkalom.

A vizsgálat eredményét tartalmazó orvosi igazolás a kiállításától számított egy hónapig

érvényes.

A vizsgálat a vérbaj (syphilis) és a kankó (gonorrhoea) megállapítására irányul.

– a rendelet 2.§.(1) bekezdése b.)pontja szerinti vizsgálatok díja:

45.000,-Ft/alkalom

(2.§. (2)bekezdés a., b., c., d., e. pontja )

A vizsgálatok eredményét tartalmazó orvosi igazolás a kiállítástól számított 3 hónapig

érvényes.

A vizsgálat a vérbaj (syphilis), a kankó (gonorrhoea), a HIV, a szexuális úton terjed”

chlamydia, a hepatitis B fert”zés megállapítására irányul.

– a hepatitis B fert”zés megel”zése érdekében alkalmazott véd”oltás esetén az ezen fert”zés

kizárására vonatkozó vizsgálatot a továbbiakban nem szükséges elvégezni.

Az ezen vizsgálat nélküli vizsgálatsor díja: 42.000,-Ft/alkalom

(8./b. pont a hepatitis B vizsgálata nélkül)

– Hepatitis B. fert”zés megállapítására irányuló ismételt vizsgálat és a véd”oltás

eredményessége megállapításának díja: 3.000,-Ft/alkalom

– az orvosi igazolás kiállításának díja 4.000,-Ft/alkalom

(Az igazolás csak negatív eredmény esetén adható ki)

A 9/1994.(IV.30.)BN rendelet értelmében a bevándorlási, illetve a huzamos tartózkodási

kérelemhez el”írt orvosi vizsgálatok térítési díjai:

1. AIDS sz2r”vizsgálat 4.000,-Ft

2. Luers szerológiai vizsgálat 2.000,-Ft

3. Lepra (b”rgyógyászati vizsgálat) 4.000,-Ft

4. Széklet sz2r”vizsgálat (tífusz, paratífusz) 2.000,-Ft

5. Tbc sz2r”vizsgálat, erny”fénykép 2.000,-Ft

A szolgáltatás megkezdését megel”z”en a 8. sz. mellékletet kell kitölteni és aláíratni az

igénybevev”vel.

 

VI. Külföldi betegellátás

Ellátásra jogosító igazolások

 

1. Európai egészségbiztosítási kártya

A Kártyát az Európai Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja ki, a

Kártya külalakja azonban az Európai Bizottság által kiadott szabványokhoz igazodik. Az Európai

Egészségbiztosítási Kártya lehet különálló kártya, de rákerülhet a nemzeti kártya hátoldalára is. A

Kártyán szerepl” mez”k számozása és elnevezése minden esetben állandó, amely alapján annak

tartalma minden esetben beazonosítható.

A Kártya jobb fels” sarkában, az európai szimbólum (12 ötágú csillag) közepén található a

kibocsátó ország kétjegy2 kódja (1.sz.melléklet).

3. mez”: vezetéknév

4. mez”: utónevek

5. mez”: születési id”

6. mez”: társadalombiztosítási azonosító szám

7. mez”: a kibocsátó intézmény azonosító száma és bet2jele

8. mez”: kártyaazonosító szám (az adott kártya sorszáma)

9. mez”: a kártya érvényességének utolsó napja

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya külalakjára vonatkozó szabályok csupán a kártya egyik

oldalát érintik. A Kártyát kibocsátó tehervisel” a kártya hátoldalának képér”l és tartalmáról

szabadon dönt.

2. Kártyahelyettesít_ nyomtatvány

Amennyiben a Kártya kiadása valamilyen okból, átmenetileg nem lehetséges, az illetékes

egészségbiztosítási intézmény ideiglenes Kártyahelyettesít” Nyomtatványt ad ki. A

Kártyahelyettesít” Nyomtatvány alkalmazására, valamint a nyomtatvánnyal kapcsolatos

nyelvhasználatra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a Kártya esetében. A

Kártyahelyettesít” Nyomtatvány magyar nyelv2 mintapéldányát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3. E 112 nyomtatvány

Meghatározott tartalmú vagy teljes kör; ellátás

E 112 jel2 nyomtatvánnyal egészségügyi szolgáltatásra jelentkez” személy a nyomtatványon

megjelölt szolgáltatónál ugyanolyan feltételek mellett jogosult az igénybevételre, mint a magyar

biztosítottak. Amennyiben a nyomtatványon sem szolgáltató, sem konkrét ellátás nincs

megjelölve, az érvényességi id”n belül bármilyen egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtható a

jogosult részére.

A Kártya, a Kártyahelyettesít” nyomtatvány, illetve az E 112 jel2 nyomtatvány alapján kizárólag

csak azok érvényességi idején belül megkezdett ellátásokat lehet nyújtani!

A fenti igazolásokkal Magyarországon a külföldi egészségbiztosítás terhére vehet”k igénybe

azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek

a magyarországi átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé váltak.

Az orvosi szükségesség fennállásáról els”dlegesen a kezel”orvos dönt.

Orvosilag szükségesnek azonban nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások min”sülhetnek.

Amennyiben az igényelt ellátást – a beteg állapotára való tekintettel – nem feltétlenül szükséges

rövid id”n belül nyújtani, a szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illet” személy milyen

hosszú id”t kíván Magyarországon tölteni.

Amennyiben az illet” személy nem rendelkezik un. EGT állampolgárok részére kiadott

tartózkodási engedéllyel, csak azon szolgáltatások nyújtandók, amelyek 3 hónapon belül

feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási engedély, illetve a Kártya

érvényességének lejártát kell figyelembe venni.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen

egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének céljából utazott a másik tagállamba.

Az alább felsorolt országok alkalmazzák az Európai Egészségbiztosítási Kártyát

1. AT Ausztria

2. BE Belgium

3. CY Cipurs

4. CZ Cseh Köztártaság

5. DK Dánia

6. EE Észtország

7. FI Finnország

8. FR Franciaország

9. GR Görögország

10. IS Izland

11. IE Írország

12. IT Olaszország

13. LV Lettország

14. LI Liechtenstein

15. LT Litvánia

16. LU Luxemburg

17. DE Németország

18. NO Norvégia

19. MT Málta

20. NL Hollandia

21. PL Lengyelország

22. PT Portugália

23. ES Spanyolország

24. SE Svédország

25. SK Szlovákia

26. SI Szlovénia

27. UK Egyesült Királyság (Nagy Britannia)

28. CH Svájc

29. BG Bulgária

30. RO Románia

A horvát biztosítottak sürg”sségi ellátást csak a HR/HU 111 jel2 nyomtatvány bemutatásával

kaphatnak (3. sz. melléklet). Finanszírozásuknál az Európai Egészségbiztosítási Kártyával

kapcsolatos eljárás az irányadó.

A biztosítással rendelkez” EGT állampolgárok teljesítményét E térítési kategóriában kell

lejelenteni, különös figyelmet kell fordítani az un. E- adatlap pontos kitöltésére, hiszen ez a

finanszírozás feltétele.

4. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátásra és gyógyfürd_ szolgáltatásra

vonatkozó átmeneti szabályok

AZ EGT és Svájc területén lakó biztosítottak az Európai Egészségbiztosítási Kártya, az azt

helyettesít” nyomtatvány, illetve az E 112 jel2 nyomtatvány felhasználásával lehet”ségük van

orvosi vény alapján társadalombiztosítási támogatásban részesül” gyógyszer, gyógyászati

segédeszköz ellátásra (továbbá E 112 jel2 nyomtatvány esetén gyógyfürd” szolgáltatásra) a

formanyomtatvány szerinti orvosi ellátáshoz kapcsolódóan.

A valamely EGT tagállamban vagy Svájcban biztosított személy esetén a vény kitöltésénél

alapvet”en úgy kell eljárni, mint a magyar biztosítottak esetén, azzal a különbséggel, hogy a TAJ

helyett a beteg külföldi biztosítási azonosító számát kell feltüntetni, továbbá meg kell adni a

biztosítás szerinti ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló igazolás (formanyomtatvány vagy az

Európai Egészségbiztosítási Kártya) bet2jelét.

5. Keres_képtelenség

Amennyiben az ellátott beteg igényli a Magyarországon bekövetkezett keres”képtelenségének

igazolását, a keres”képtelenség igazolására jogosult magyar szolgáltatóknak a magyar

biztosítottak részére kiadandó igazolást kell kitöltenie és átadnia a beteg részére (4. sz. melléklet).

Az ellátott személy az igazolásokat a tartózkodási hely szerint illetékes megyei

egészségbiztosítási pénztárhoz nyújtja be.

6. Biztosítási igazolás nélkül ellátott EGT állampolgárok

Az EGT állampolgárok, akik nem rendelkeznek a fenti igazolások (Kártya, Kártyahelyettesít”

Nyomtatvány, E 112 nyomtatvány) valamelyikével, és az igazolás bemutatását az ellátás

befejezését követ” 15 napon belül nem pótolják, kötelesek megfizetni az ellátás díját, melyet a

szolgáltató saját hatáskörében állapít meg (…. melléklet). Azonban ekkor is készíteni kell egy

szabályosan kitöltött kötelezvényt, amely természetesen a biztosítás bemutatása után

megsemmisítend”.

A díjról számlát kell kiállítani, melynek összegét a beteg köteles megfizetni.

Az ilyen ellátást 4-es térítési kategóriában, mint „egyéb, magyar biztosítással nem rendelkez”

vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható ellátást

igénybevev” személyek térítésköteles ellátást” kell lejelenteni.

Az egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját, valamint a díjfizetés szabályait az ellátó orvos

az ellátás megkezdését megel”z”en kell hogy ismertesse az igénybevev”vel.

Amennyiben kétséges az ellátandó beteg díjfizetési szándéka, úgy az ellátó orvos a beteget el”leg

megfizetésére kötelezheti.

Az eü. törvényben meghatározott sürg”s szükség, illetve veszélyeztet” állapot fennállása vagy

gyanúja esetén csak utólagos díjfizetés lehetséges.

7. Területi elven nyugvó szociálpolitikai, egészségügyi együttm;ködési egyezmények

Az ellátást az egyezményben részes államok valamelyikében állampolgársággal rendelkez”

személy kapja. Térítésmentes sürg”sségi egészségügyi ellátásuk útlevelük bemutatása mellett

történik. Az ilyen ellátást 3-as térítési kategóriában „államközi szerz”dés alapján végzett ellátás”

kell jelenteni.

Az alábbi országokkal van államközi egyezménye Magyarországnak

1. Angola

2. Észak-Korea (csak a KNDK állampolgárai)

3. Irak

4. Jordánia

5. Jugoszlávia (csak Szerbia-Montenegró és Macedónia tekintetében alkalmazandó

6. Kuba

7. Kuvait

8. Mongólia

9. Szovjetunió utódállamai

(Kivéve: Észtország, Lettország, Litvánia és Üzbegisztán)

A Jugoszláviából (Szerbia-Montenegró és Macedónia) érkez” állampolgárok ellátásakor ki kell

tölteni a „Külföldiek kórházi ápolásának elszámolása” nev2 nyomtatványt (…..melléklet) és egy

aláírt, lebélyegzett adatlappal együtt a Betegfelvételre kell eljuttatni.

8. Menekült, menedékes, befogadott betegek

A menekült ellátásra jogosító okmányban, valamint a menedékes és befogadott magyarországi

tartózkodásra és ellátásra jogosító okmányaiban a Belügyminisztérium Bevándorlási és

Állampolgársági Hivatala „Ellátásra és támogatásra jogosult”, illetve „Ellátásra és támogatásra

nem jogosult” bejegyzést tesz. Az ilyen ellátást kér” a következ” okmányokkal igazolhatja

jogosultságát:

– a kérelmez” tartózkodásra jogosító okmánya,

– a menekült személyi azonosító igazolványa, illetve annak kiállításáig a menekültként való

elismeréséül szolgáló joger”s határozata,

– a menedékes menedékügyi hatóság által kiállított okmánya.

A társadalombiztosítási törvény alapján biztosítási jogviszonyban álló egészségügyi

szolgáltatásra jogosult külföldi (nem eu-s tagállam állampolgára) jogosultságát az „Igazolás az

egészségügyi szolgáltatásra jogosultságról” elnevezés2 nyomtatvánnyal igazolja.

Külföldi betegek térítési díjai

A biztosítással nem rendelkez” külföldi állampolgárok térítési díja fekv”beteg esetén

betegségének HBCS besorolása szerinti, mindenkori forint összegének kétszerese.

Járóbetegeknél az elvégzett tevékenységek után járó német pont forint értékének ötszöröse.

 

VII. A díjfizetés eljárási rendje

 

Az ellátásra kerül” beteget, annak hozzátartozóját vagy törvényes képvisel”jét az ellátásért

fizetend” térítési díjról (amennyiben az lehetséges el”re) tájékoztatni kell.

A szükséges nyomtatványok (1, 4-5, 6-7-8. sz. mellékletek) betegellátó osztályon történ”

kiállítását követ_en a díjfizetés történhet készpénzben, munkaid”ben a betegfelvételi

irodában, ügyeleti id”ben a központi ambulancián.

Sürg_s ellátás, illetve veszélyeztet_ állapot fennállása esetén a beteg csak utólagos

díjfizetésre kötelezhet”.

Amennyiben a beteg díjfizet_ készsége, képessége kétséges, az ellátó orvos az ellátás
megkezdése el"tt díjel_leg megfizetését kezdeményezi.
Ha a beteg a nem sürg"s beavatkozást megel"z"en sem díjfizetésre, sem kötelezvény
aláírására nem hajlandó, úgy az " ellátása nem végezhet" el.
Az ellátó személyzetnek els_dlegesen minden egyes esetben a készpénzes azonnali vagy
bankkártyával történ" díjfizetést kell szorgalmaznia.
Ha a beteg díjfizetése készpénz hiányában nem lehetséges, de a kötelezvény (6. sz.
mellékletek) aláírásához szükséges dokumentumokkal rendelkezik, abban az esetben vele
kötelezvényt kell aláíratni.
Amennyiben a beteg az ellátást követ"en sem díjfizetésre, sem kötelezvény aláírására nem
hajlandó, ennek tényér"l a Rend_rséget kell értesíteni és segítségül hívni a szükséges
díjfizetés kikényszerítéséhez.
A halottkezelésr_l a Pathológiai Osztály boncmestere a 7. sz. mellékletnek megfelel"
„halottkezelési lap”-ot állít ki és irat alá a hozzátartozóval, melyhez kapcsolódó térítési díjat a
hozzátartozó a betegfelvételi irodában fizet ki.
A térítési díj szabályzatot az eü. szolgáltatás helyén mindenki számára hozzáférhet" módon
közzé kell tenni.
A szabályzat 2007. május 1-én lép hatályba, ezzel egyid"ben az összes ezirányú korábbi
szabályozás hatályát veszti.
1. sz. melléklet
Városi Kórház Keszthely 8360 Keszthely, Ady E. u. 2., OEP KÓD:
Osztályvezet" f"orvos: Tel.: 06-83-311-060
KÖTELEZVÉNY
Alulírott ………………... (születési hely: ………..., születési id":…………., állandó
lakcím:……………), mint a Keszthelyi Városi Kórházban ellátott beteg, kötelezem magam, hogy a
kezelésemhez szükséges TAJ számot 15 napon belül bemutatom.
Ellenkez" esetben a kórház, ellátásomhoz kapcsolódó, Ft összeg2
követelését jogosnak ismerem el.
Keszthely,
Beteg neve:
Szig.sz.:
...................................................... ......................................................
(1) Tanu aláírása (2) Tanu aláírása
(1) Tanu neve: ................................................ (2) Tanu neve: .....................................................
Születési dátum: ................................................ Születési dátum: ................................................….
Lakcím: ................................................ Lakcím: .....................................................
Amennyiben nem készpénzzel kiegyenlített, átutalandó.
Bankszámlaszám: OTP Keszthely, 11749039-15433286
Keszthely,
(A kérést a MedWorkS rendszerben rögzítette: )
2. sz. melléklet
Fekv_beteg ellátás térítési díjai (Ft-ban)
A mellékletekben szerepl" térítési díjakat sürg"s, azonnal igénybeveend" egészségügyi
szolgáltatás esetében kell alkalmazni.
Az 5. sz. és 6. sz. melléklet kitöltésénél és a térítési díj kiszámításánál az ápolási díjat, m2téti
díjat, diagnosztikai díjakat és egyéb díjakat külön-külön egymás mellett fel kell számítani.
Egyik díj a másikat nem foglalja magában.
Ha az ellátás tervezhet", el"re egyeztetett id"pontban a meglév" kapacitások jobb
kihasználása érdekében történik, az itt szerepl" díjak 40 %-át kell számlázni.
Tervezett ellátás igénybevételére a f"igazgató írásos engedélyével, (pénzügyi ellenjegyzés
mellett) van lehet"ség.
Ápolási díjak
Egy ápolási napra számítandó betegellátási díj:
4 ágyas, vagy az alatti szobában: 50 000,- Ft
4 ágy feletti szobában: 45 000,- Ft
2 ágyas szobában + WC + fürd": 60 000,- Ft
Egyágyas „komfort” szobában: 75 000,- Ft
Intenzív részlegen: 90 000,- Ft
M;téti díjak
kisebb m;tétek, beavatkozások – 80.000.- Ft
Varix lekötés, eltávolítás
Tonsillectomia, adenotomia
Férfi reproduktív rendszer közepes m2tétei nem rosszindulatú daganat miatt
Embolectomia
Lágyék-, köldök-, combsérvm2tétek 18 felett
Lábm2tétek
Fül, orr, száj, garat, gége közepes m2tétei
(tracheostomia, idegentest eltáv., fülkagyló resectio)
Pilonidalis m2tétek
Eml"m2tétek nem malignus daganatok miatt
Férfi reproduktív rendszeri kis m2tétei nem rosszindulatú daganat miatt
Orrmelléküregek, a processus mastoideus m2tétei 18 év felett
A-V fistula, Cimino képzése, megszüntetése
Sympathectomia
Szájm2tétek
Kisebb térdm2tétek
percutan t2zés és kisebb izom és ín m2tétek
Kéz, csukló, láb kisebb m2tétei
Lágyrészm2tétek
Bels" rögzít" eszközök eltávolítása
Artroszkópia
Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, köt"szöveti betegségek miatt
Vagina, cervix, vulva m2tétek
Abrasio altatásban
Interruptio aspiratios kürettel 12. hét el"tt, altatással
Inkomplett vetélés m2szeres befejezéssel 12. hétig
Hüvelyi szülés m2téttel
N"gyógyászati endoszkópos és laparoszkópos kisebb m2tétek
N"i reproduktív rendszer helyreállító m2tétei
Egyéb n"gyógyászati kism2tétek nem malignus folyamatokban
N"i sterilizáció
Postpartum, post abortumbetegségek m2téttel
közepes m;tétek – 200.000.- Ft.
Cholecystectomia
Hasfali sérvm2tét
Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy m2tétei
Transurethralis prostatam2tét
Emészt"rendszer egyéb m2tétei
(laparascopia, retroperitonealis tumor eltáv., peritoneum-, cseplesz-,
mesenterium resectiok, hasfali resutura, idegentest eltáv.)
Appendectomia
Teljes, részleges eml"eltávolítás rosszindulatú daganat miatt
Gyomor kisebb m2tétei
(stomák, vagotonia, sutura, excisio, pylorus plasztika)
Kéz-, lábujjamputáció keringési zavarok miatt
Lábszár m2tétei
B"r, b"ralatti szövet, eml" plasztikai m2tétek
Fels" végtag m2tétei
Nagyobb térdm2tétek
Rutin hát-, nyakm2tétek
B"rátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt
Uterus-, adnex m2tétek
Császármetszés
Vese, ureter, húgyhólyag nagyobb m2tétei nem daganat miatt
Méhen kívüli (ectopiás) terhesség m2tétei 1aparatomiával
nagyobb m;tétek – 350.000.- Ft.
Vékony-, vastagbél m2tétei
(nyirokcsomó eltávolítás, enterotomiák, suturák, excisiok, detorsiok)
Amputáció keringési zavarok miatt, kivéve a kéz, lábujjakat
Egyéb érm2tétek (graft beültetés nélkül)
Csíp", femurm2tétek (kivéve:vel"2rszegezés)
Nem kiterjedt égés m2téttel
Érnyeles b"rátültetés izom, köt"szövet nyílt sebe esetén
Medencetörések m2téti kezeléssel
Vázizomrendszeri szeptikus állapotok m2téti ellátása
különleges m;tétek – 500.000.- Ft
(implantátum beültetés, varrógép, fixat. ext. használata,
polytrauma)
Vékony-, vastagbél nagyobb m2tétei
(vastagbél resectiok, bélanastomozisok, stercoralis fistulak ellátása)
Oesophagus m2tétei
Gyomor nagyobb m2tétei (gyomor resectiok)
A vázizomrendszer nagyobb m2tétei
Csíp", femurm2tétek vel"2rszegezéssel
Lábszártörés vel"2rszegezéssel
Polytraumatizált állapot m2tétei
Vérképz"-, immunológiai rendszer m2tétei
Hasnyálmirigy, máj, epeút m2tétei
Keringési betegségek m2tétei
Császármetszés patológiás terhesség után
Diagnosztikai díjak
Általános vizelet vizsgálat üledék nélkül ] 8 paraméter 900
Általános vizelet vizsgálat üledék nélkül < 8 paraméter 500
Mikroszkópos vizsgálatok (vizeletüledék, székletemésztettség, natív anyag
vizsgálata, Addis szám) egyenként
650
Mennyiségi (kémiai) vizsgálat vizeletb"l egyenként 500
Mennyiségi (immunológiai) vizsgálat vizeletb"l egyenként 7 200
Széklet parazitológia 3 000
Vesek" analízis 1 800
AST – meghatározás 5 000
Helicobacter (spec. Ag) – kimutatás 1 400
PSA (spec. Ag) – meghatározás 10 000
RF latex –teszt 900
LE-teszt 2 100
Terhességi próba 2 000
Vérkép (8 paraméter diff.) 1 500
Retikulocyta számlálás (mikroszkópos) 700
Vérsejt süllyedés 200
Min"ségi vérkép festés és értékelés 2 000
Transzferrin 3 000
Solubilis Transzferrin 15 000
Ferritin 10 000
Hg A1c 12 000
Fruktozamin 3 000
Kollagén keresztkötés 24 000
Ammónia meghatározás szérumban 5 000
Vérgáz analízis, troponin-T, D-dimer (egyenként) 15 000
CRP meghatározás 4 000
Vérgázanalízis ionokkal 20 000
Vércsoport meghatározás 5 000
Ellenanyag sz2rés 2 500
V.i., A. i.(egyenként) 700
PTI, Protrombin – meghatározás 3 000
Fibrinogen – meghatározás 4 000
Paratharmon meghatározás 20 000
T3, T4 (egyenként) 9 000
TSH - meghatározás 6 000
VMA – meghatározás 23 000
17-ketosterosid – meghatározás 13 000
CK, CK-MB, Amylase, AP (egyenként) 1 500
GOT, GPT, gamma GT, szérum vas, fehérje, albumin, KN, húgysav,
kreatinin, bilirubin, vércukor, Tg, koleszterin, HDL-koleszterin (egyenként)
500
K, NA, Ca, Mg, Cl, Li (egyenként) 650
szövettani vizsgálat 5 000
cytológiai (diagnosztikai) vizsgálat 4 000
elhunyt személy boncolása 50 000
rtg. felvétel / db. 10.000
rtg. kontrasztanyagos felvétel / db. 30.000
UH vezérelt biopszia 30.000
UH vizsgálat szervenként 13.000
áttekint" hasi UH vizsgálat 20.000
CT natív vizsg. testtájanként 30.000
CT kontrasztanyagos vizsg. testtájanként 60.000
MR natív vizsg. testtájanként 60.000
MR kontrasztanyagos vizsg. testtájanként 130.000
Egyéb díjak
infúziós terápia/alkalom 10.000
Újraélesztés 60.000
Vénapreparálás 40.000
mellkasi drainage (tartós) 60.000
PiCCO 80.000
gépi lélegeztetés / nap 60.000
iv. narcosis 40.000
Intratrachealis narcosis (ITN) / els" óra
további órák
70.000
20.000
Spinal anaesthesia 40.000
EDA – egyszeri 50.000
EDA – tartós 60.000
axillaris blokád 40.000
napi 2 000,- Ft feletti antibiotikum tételesen számlázandó
3. sz. melléklet
Járóbeteg ellátás térítési díjai (Ft-ban)
A mellékletekben szerepl" térítési díjakat sürg"s, azonnal igénybeveend" egészségügyi
szolgáltatás esetében kell alkalmazni.
Ha az ellátás tervezhet", el"re egyeztetett id"pontban a meglév" kapacitások jobb
kihasználása érdekében történik, az itt szerepl" díjak 40 %-át kell számlázni.
Tervezett ellátás igénybevételére a f"igazgató írásos engedélyével, (pénzügyi ellenjegyzés
mellett) van lehet"ség.
Diagnosztikai vizsgálatok
Általános vizelet vizsgálat üledék nélkül ] 8 paraméter 900
Általános vizelet vizsgálat üledék nélkül < 8 paraméter 500
Mikroszkópos vizsgálatok (vizeletüledék, székletemésztettség, natív anyag
vizsgálata, Addis szám) egyenként
650
Mennyiségi (kémiai) vizsgálat vizeletb"l egyenként 500
Mennyiségi (immunológiai) vizsgálat vizeletb"l egyenként 7 200
Széklet parazitológia 3 000
Vesek" analízis 1 800
AST – meghatározás 5 000
Helicobacter (spec. Ag) – kimutatás 1 400
PSA (spec. Ag) – meghatározás 10 000
RF latex –teszt 900
LE-teszt 2 100
Terhességi próba 2 000
Vérkép (8 paraméter diff.) 1 500
Retikulocyta számlálás (mikroszkópos) 700
Vérsejt süllyedés 200
Min"ségi vérkép festés és értékelés 2 000
Transzferrin 3 000
Solubilis Transzferrin 15 000
Ferritin 10 000
Hg A1c 12 000
Fruktozamin 3 000
Kollagén keresztkötés 24 000
Ammónia meghatározás szérumban 5 000
Vérgáz analízis, troponin-T, D-dimer (egyenként) 15 000
Vérgázanalízis ionokkal 20 000
CRP meghatározás 4 000
Vércsoport meghatározás 5 000
Ellenanyag sz2rés 2 500
V.i., A. i.(egyenként) 700
PTI, Protrombin – meghatározás 3 000
Fibrinogen – meghatározás 4 000
Paratharmon meghatározás 20 000
T3, T4 (egyenként) 9 000
TSH - meghatározás 6 000
VMA – meghatározás 23 000
17-ketosterosid – meghatározás 13 000
CK, CK-MB, Amylase, AP (egyenként) 1 500
GOT, GPT, gamma GT, szérum vas, fehérje, albumin, KN, húgysav,
kreatinin, bilirubin, vércukor, Tg, koleszterin, HDL-koleszterin (egyenként)
500
K, NA, Ca, Mg, Cl, Li (egyenként) 650
citológiai (diagnosztikai) vizsgálat 4.000.-
boncolás 50.000.-
rtg. felvétel / db. 10.000.-
rtg. kontrasztanyagos felvétel / db. 30.000.-
UH vezérelt biopszia 30.000.-
UH vizsgálat szervenként 13.000.-
áttekint" hasi UH vizsgálat 20.000.-
CT natív vizsg. testtájanként 30.000,-
CT kontrasztanyagos vizsg. testtájanként 60.000,-
MR natív vizsg. testtájanként 60.000,-
MR kontrasztanyagos vizsg. testtájanként 130.000,-
Egyéb vizsgálatok
beavatkozás megnevezése Ft
vizsgálat (szakmaspecifikus) 10.000.-
kontroll vizsgálat 6.000.-
Holter vizsgálat 30.000.-
terheléses EKG 25.000.-
EKG 12 elvezetéses/alkalom 6.000,-
hólyagkatéterezés 3.000.-
biopsziák 5.000.-
endoszkópia /terápiás/ 60.000.-
endoszkópia /diagnosztikus/ 40.000.-
endoszkópos polypectomia tápcsatornában 100.000.-
spirometria 6.000.-
punkció 5.000.-
punkció /UH vezérelt/ 10.000.-
szövettani vizsgálat /szokásos/ 5.000.-
Echocardiographia 30.000.-
Doppler vizsgálat 13.000.-
csonttörések repozíciói 5.000.-
Gipszelés 10.000.-
fizioterápiás kezelés / alkalom 5.000.-
gyógytorna egyéni/ alkalom 5.000.-
gyógytorna csoportos/ alkalom 3.000,-
transzfúzió során végzett tevékenység 10.000.-
vérvétel csövenként 500,-
vénabiztosítás 5.000,-
centrális vénabiztosítás 10.000.-
infúziós terápia/alkalom 10.000.-
Vénapreparálás, centrális véna kanülálás, suturák 40.000.-
injekció adása gyógyszerfajtánként 10.000.-
iv. narcosis 40.000.-
gyógyszeres pakolás, kötés, rögzítés 10.000,-
Kisebb izom és ín m2tétek 80.000._
Kéz, csukló, láb kisebb m2tétei 80.000._
Lágyrészm2tétek 80.000._
napi 2 000,- Ft feletti antibiotikum tételesen számlázandó
4. sz. melléklet
Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady E. 2. Tel: (83) 311-060
e-mail: vkk.titkarsag@vk-keszthely.hu
F$igazgató: dr. Szenkovszky Adrienne
Fax: (83) 314-221
, OEP KÓD:
Osztályvezet" f"orvos: Tel.: 06-83-311-060
FEKVFBETEG ÁPOLÁSI LAP/ TREATMENT SHEET
ELLÁTÓ OSZTÁLY / Department:
Ellátás ideje/ Date of treatment:
Fekv"beteg törzsszáma / Prime number of the patient:
Ellátás módja/ Way of treatment: sürg"s/ urgent nem s2rgös/ not urgent
Beteg neve/ Name of the patient:
Lakcíme/ Adress:
Születési ideje, helye/ Date and place of birth:
Állampolgárság/ Nationality: Útlevél száma/ Passport number:
Biztosító neve, címe, száma/ Name, address, number of the insurance company:
Magyar TAJ szám/ Hungarian insurance number:
Magyarországi lakcíme/ Address in Hungary:
Diagnózis/ Diagnosis:
Ápolási díj/ Medical attendance fee: Ft
M2téti díj/ Surgery cost: Ft
Rtg. díja/ X-ray cost: Ft
Labor díj/ Lab cost: Ft
Egyéb díj/ Other cost: Ft
Ellátás díja összesen/ Total treatment fee: Ft
azaz Ft
Fizetés módja/ Way of payment:
Keszthely,;
orvos aláírása/ Signature of the doctor
A vizsgálatok elvégzését elismerem /
I acknowledge the fulfilment of the examinations:
......................................................
#!NEV;
(A MedWorkS rendszerben rögzítette: )
Amennyiben nem készpénzzel kiegyenlített, átutalandó / Should it not paid by cash, to be
transferred to the below account.
Bankszámlaszám / Account number: OTP Keszthely, 11749039-15433286
Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám / International IBAN bank account number:
HU4711749039-15433286-00000000
Nemzetközi bankazonosító (SWIFT) kód / International Bank identity code (SWIFT):
OTPVHUHB
4. sz. melléklet
Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady E. 2. Tel: (83) 311-060
e-mail: vkk.titkarsag@vk-keszthely.hu
F$igazgató: dr. Szenkovszky Adrienne
Fax: (83) 314-221
OEP KÓD:
Osztályvezet" f"orvos: Tel.: 06-83-311-060
FEKV_BETEG ÁPOLÁSI LAP/ BEHANDLUNGLISTE
ELLÁTÓ OSZTÁLY:
Ellátás ideje/ Zeit der Versorgung:
Fekv"beteg törzsszáma:
Ellátás módja/ Art der Versorgung: sürg"s/ dringend nem s2rgös/ nicht dringend
Beteg neve/ Name der Patienten:
Lakcíme/ Adresse:
Születési ideje, helye/ Geburtsdatum und Ort:
Állampolgárság/
Staatsangehörigkeit:
Útlevél száma/
Passnummer:
Biztosító neve, címe, száma/ Name, Adresse, Nummer, der Versicherungsfirma:
Magyar TAJ szám/ Nummer der Versicherung in Ungarn:
Magyarországi lakcíme/ Adresse is Ungarn:
Diagnózis/ Diagnose:
Ápolási díj/ Pflegekosten: Ft
M2téti díj/ OP-Kosten: Ft
Rtg. díja/ Rtg. Kosten: Ft
Labor díj/ Labor Kosten Ft
Egyéb díj/ Sonstige Kosten Ft
Ellátás díja összesen/ Versorgungskosten
insgesamt:
Ft
azaz Ft
Fizetés módja/ Art der Bezahlung:
Keszthely,
orvos aláírása/ Unterschrift des Arztes
A vizsgálatok elvégzését elismerem /
Ich bestatige die Durchführung der Untersuchungen:
......................................................
#!NEV;
(A MedWorkS rendszerben rögzítette: )
Amennyiben nem készpénzzel kiegyenlített, átutalandó/ überweisung auf das Konto des
Stadtkrankenhauses
Bankszámlaszám: OTP Keszthely, 11749039-15433286
Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám / Internationale (IBAN) Bank-kontonummer:
HU4711749039-15433286-00000000
Nemzetközi bankazonosító (SWIFT) kód / Internationaler Bank-identifikations-kode
(SWIFT):
OTPVHUHB
5. sz. melléklet
Városi Kórház Keszthely 8360 Keszthely, Ady E. u. 2., OEP KÓD:
Osztályvezet" f"orvos: Tel.: 06-83-311-060
AMBULÁNS KEZELÉSI LAP/ TREATMENT SHEET
Szakrendelés:
Ellátás ideje/ Time of medical attendance:
Ellátás módja/ Way of medical attendance: sürg"s / urgent nem sürg"s/ not urgent
Beteg neve/ Name of the patient:
Lakcíme/ Adress:
Születési ideje, helye/ Date-and place of birth:
Állampolgárság/ Nationality: Útlevél száma/ Passport number:
Biztosító neve, címe, száma/ Name, address, number of the insurance company:
Magyar TAJ szám/ Hungarian insurance number:
Magyarországi lakcíme/ Address in Hungary:
Diagnózis/ Diagnosis:
Vizsgálatok, kezelések/ Medical examinations, treatments
1./ Els" vizsgálat, kezelés/ first examination, treatment: Ft
2./ Második és további vizsgálat, kezelés/ second and further examinations,
treatments:
Ft
Ambuláns sebészeti beavatkozás/ Ambulant surgical intervention
1./ Egyszer2 ambuláns sebészeti beavatkozás/ simple ambulant surgical
intervention:
Ft
2./ Bonyolultabb ambuláns sebészeti beavatkozás/ complex ambulant surgical
intervention:
Ft
3./ Eszközös diagnosztika/ instrumental diagnosis.: Ft
Egyéb beavatkozások/ Other interventions
1./ Vénás injekció/ venous injection: Ft
2./ Egyéb/ other interventions: Ft
Átvilágytások, Rtg./ X-ray, sparks
1./ Rtg. (mellkas)/ X-ray (thorax): Ft
2./ Rtg./ X- ray radiograph: Ft
3./ Ultrahang/ ultrasonic: Ft
Bels_ szervek vizsgálata/ Examination of the inside organs: Ft
Laboratóriumi vizsgálat/ Laboratory examination: Ft
Egyéb kezelések/ Other treatments: Ft
Kijózanítás/ Sobering fee: Ft
Ellátás, kezelés díja összesen/ Total fee of medical attendance and
treatment:
Ft
azaz Ft
Fizetés módja/ Way of payment:
Keszthely:
orvos aláírása/ Signature of the doctor
(A MedWorkS rendszerben rögzítette: )
Amennyiben nem készpénzzel kiegyenlített, átutalandó / Should it not paid by cash, to be transferred to the
below account:
Bankszámlaszám / Account number: OTP Keszthely, 11749039-15433286
Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám / International IBAN bank account number: HU4711749039-15433286-
00000000
Nemzetközi bankazonosító (SWIFT) kód / International Bank identity code (SWIFT): OTPVHUHB
5. sz. melléklet
Városi Kórház Keszthely 8360 Keszthely, Ady E. u. 2., OEP KÓD:
Osztályvezet" f"orvos: Tel.: 06-83-311-060
AMBULÁNS KEZELÉSI LAP/ BEHANDLUNGLISTE
Szakrendelés:
Ellátás ideje/ Zeit der Versorgung:
Ellátás módja/ Art der Versorgung: sürg"s/ dringend nem sürg"s/ nicht dringend
Beteg neve/ Name der Patienten:
Lakcíme/ Adresse: #!BIRSZAM;
Születési ideje, helye/ Geburtsdatum und Ort:
Állampolgárság/ Staatsangehörigkeit: Útlevél száma/ Passnummer:
Biztosító neve, címe, száma/ Name, Adresse, Nummer, der Versicherungsfirma:
Magyar TAJ szám/ Nummer der Versicherung in Ungarn:
Magyarországi lakcíme/ Adresse is Ungarn:
Diagnózis/ Diagnose:
Vizsgálatok, kezelések/ Untersuchung, Behandlung
1./ Els" vizsgálat, kezelés/ Erste arztliche Untersuchung, Behandlung: Ft
2./ Második és további vizsgálat, kezelés/ Zweite und weitere arztliche
Untersuchungen:
Ft
Ambuláns sebészeti beavatkozás/ Ambulante chirurgische Eingriffe
1./ Egyszer2 ambuláns sebészeti beavatkozás/ Einfache Ambulante
chirurgische Eingriffe:
Ft
2./ Bonyolultabb ambuláns sebészeti beavatkozás/ Komplizierte Ambulante
chirurgische Eingriffe:
Ft
3./ Eszközös diagnosztika/ Instrumentelle dg.: Ft
Egyéb beavatkozások/ Sonstige Eingriffe
1./ Vénás injekció/ I.v. spritze: Ft
2./ Egyéb/ Sonstige Eingriffe: Ft
Átvilágytások, Rtg./ Rtg.- durchleuchtung
1./ Rtg. (mellkas)/ Rtg.- durchleuchtung (Thorax): Ft
2./ Rtg./ Rtg. Aufname: Ft
3./ Ultrahang/ US sonographie: Ft
Bels_ szervek vizsgálata/ Untersuchung innerer Organe: Ft
Laboratóriumi vizsgálat/ Laboruntersuchungen: Ft
Egyéb kezelések/ Sonstige Behandlungen: Ft
Kijózanítás/ Tarif Ausnüchterung: Ft
Ellátás, kezelés díja összesen/ Gesamtsumme der Versorgung,
Behandlung:
Ft
azaz Ft
Fizetés módja/ Art der Bezahlung:
Keszthely,
orvos aláírása/ Unterschrift des Arztes
(A MedWorkS rendszerben rögzítette:; )
Amennyiben nem készpénzzel kiegyenlített, átutalandó/ überweisung auf das Konto des Stadtkrankenhauses
Bankszámlaszám: OTP Keszthely, 11749039-15433286
Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám / Internationale (IBAN) Bank-kontonummer:
HU4711749039-15433286-00000000
Nemzetközi bankazonosító (SWIFT) kód / Internationaler Bank-identifikations-kode (SWIFT):
OTPVHUHB
6. sz. melléklet
Városi Kórház Keszthely 8360 Keszthely, Ady E. u. 2., OEP KÓD:
Osztályvezet" f"orvos: Tel.: 06-83-311-060
KÖTELEZVÉNY
Alulírott: Szül. hely és id":
Lakcím:
Biztosító neve, címe, száma/Name, Adresse und Nummer der Versicherungs Firma:
Elismerem, hogy ………………………….. -tól ………………………… -ig, összesen.….
nap a Keszthely Városi Kórház (8360 Keszthely, Ady E. u. 2.) gyógyintézetében, gyógykezelésemmel
kapcsolatban felmerült ……………………………. FT. összeg2 ápolási költséget az intézett"l történ"
távozásom alkalmával nem egyenlítettem ki./
A gyógykezelésemmel kapcsolatban keletkezett fenti tartozást elismerem, és kötelezem magam annak
30 napon belül történ" kiegyenlítésére.
Elismerem és meger"sítem, hogy a tartozásomat a követelésbehajtásra felhatalmazott Sigma RT.
(1539 Budapest, Pf.: 689.) felszólítására feltétlenül megfizetem, amennyiben el"bb nem rendeztem
volna.
Keszthely,
...................................................... ......................................................
beteg olvasható aláírása vagy a törvényes képvisel" aláírása (1)
Beteg neve: Törv. képv. neve:
Születési ideje: Születési ideje:
Születési helye: Születési helye:
Lakcíme: Lakcíme:
(1) cselekv"képesség, vagy korlátozott cselekv"képesség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képvisel"
írhatja alá!
...................................................... ......................................................
(1) Tanu (2) Tanú
(1) Tanu neve: ................................................ (2) Tanu neve: ....................................................
Születési dátum: ................................................ Születési dátum: ................................................…
Lakcím: ................................................ Lakcím: ....................................................
(A MedWorkS rendszerben rögzítette:)
6. sz. melléklet
Városi Kórház Keszthely 8360 Keszthely, Ady E. u. 2., OEP KÓD:
Osztályvezet" f"orvos: Tel.: 06-83-311-060
KÖTELEZVÉNY
Beteg neve: Szül. hely és id":
Lakcím:
Alulírott elismerem, hogy ………………………….. -tól ………………………… -ig, összesen.….
nap a Keszthely Városi Kórház (8360 Keszthely, Ady E. u. 2.) gyógyintézetében, anyaszállással
kapcsolatban felmerült ……………………………. FT. összeg2 költséget az intézett"l történ"
távozásom alkalmával nem egyenlítettem ki.
A szállásommal kapcsolatban keletkezett fenti tartozást elismerem, és kötelezem magam annak 30
napon belül történ" kiegyenlítésére.
Elismerem és meger"sítem, hogy a tartozásomat a követelésbehajtásra felhatalmazott Sigma RT.
(1539 Budapest, Pf.: 689.) felszólítására feltétlenül megfizetem, amennyiben el"bb nem rendeztem
volna.
Keszthely,
......................................................
szül" vagy a törvényes képvisel" (kísér") aláírása
Törv. képv. neve:
Születési ideje:
Születési helye:
Lakcíme:
...................................................... ......................................................
(1) Tanu (2) Tanú
(1) Tanu neve: ................................................ (2) Tanu neve: ....................................................
Születési dátum: ................................................ Születési dátum: ................................................…
Lakcím: ................................................ Lakcím: ....................................................
(A MedWorkS rendszerben rögzítette:)
6. sz. melléklet
Városi Kórház Keszthely 8360 Keszthely, Ady E. u. 2., OEP KÓD:
Osztályvezet" f"orvos: Tel.: 06-83-311-060;
KÖTELEZVÉNY / PROMISSORY NOTE
Alulírottt, I, the undersigned, …………………….
Szül. hely / Place of birth:……………….. Szül. id" / date of birth:………………….
Lakcím / Address: …………….
Útlevélszám / Passport number:……………
Biztosító neve, címe, száma / Name, address, number of the insurance company:
………………………
Elismerem, hogy ………….-tól ………… -ig, összesen ……. Nap a Keszthely Városi Kórház
(8360 Keszthely, Ady E. u. 2) gyógyintézetében, gyógykezelésemmel kapcsolatban felmerült
…………….. Ft összeg2 ápolási költséget az intézett"l történ" távozásom alkalmával nem
egyenlítettem ki. / Hereby acknowledge, that from …………… until ……………… I spent
…….. days at the municipal hospital in Keszthely (8360 Keszthely, Ady E. u. 2) and I did not
pay the arisen costs related to my medical treatment at dismissal.
A gyógykezelésemmel kapcsolatban keletkezett fenti tartozást elismerem, és kötelezem
magam annak 30 napon belül történ" kiegyenlítésére. / Hereby I acknowldge the arisen costs
related to my medical treatment and I engage myself to settle the invoice within 30 days.
Elismerem és meger"sítem, hogy a tartozásomat a követelésbehajtásra felhatalmazott Sigma
Rt. (1539 Budapest, Pf. 689.) felszólítására feltétlenül megfizetem, amennyiben el"bb nem
rendeztem volna. / I acknowldge and certify, that I settle the debts upon the call of Sigma Rt
(collection company: 1539 Budapest, Pf.689) without fail, if I have not settled the costs
previously.
Keszthely,
…………….........
Aláírás / Signature
Beteg neve / Name of the patient:
………………… ……………............
Tanú (1) / witness (1) Tanú (2) / witness (2)
(1) tanú neve / Name of witness (1): (2) tanú neve / name of
witness (2):
Születési dátum / Date of birth: Születési dátum / Date
of birth:
...........................................
.............................................
Lakcím / Address:
Lakcím /
Address:
6. sz. melléklet
Városi Kórház Keszthely 8360 Keszthely, Ady E. u. 2., OEP KÓD:
Osztályvezet" f"orvos: Tel.: 06-83-311-060
KÖTELEZVÉNY/ VERPFLICHTUNG
Alulírott/Der, Die genannte:
Szül. hely/Geburtsort: Szül. id"/Geburtsdatum:
Lakcím/Wohnort:
Útl. sz./Passnummer:
Biztosító neve, címe, száma/Name, Adresse und Nummer der Versicherungs Firma:
Elismerem, hogy ………………………….. -tól ………………………… -ig, összesen.….
nap a Keszthely Városi Kórház (8360 Keszthely, Ady E. u. 2.) gyógyintézetében, gyógykezelésemmel
kapcsolatban felmerült ……………………………. FT. összeg2 ápolási költséget az intézett"l történ"
távozásom alkalmával nem egyenlítettem ki./
Hiermit bestatige ich, daß ich von …………………….. bis …………………….. ins gesamt
………… Tage im Stadtischen Krankenhaus (8360 Keszthely, Ady E. u. 2 Ungarn) als Stationarer
Patient verbracht habe und die bei meiner Behandlung entstandenen kosten von
……………………………. Ft. bei der Entlassung nicht bezahlt habe.
A gyógykezelésemmel kapcsolatban keletkezett fenti tartozást elismerem, és kötelezem magam annak
30 napon belül történ" kiegyenlítésére. /Dabei anerkenne ich die bei meiner Behandlung entstandene
Kosten und verpflichte mich die innerhalb 30 Tagen zu bezahlen.
Elismerem és meger"sítem, hogy a tartozásomat a követelésbehajtásra felhatalmazott Sigma RT.
(1539 Budapest, Pf.: 689.) felszólítására feltétlenül megfizetem, amennyiben el"bb nem rendeztem
volna./
Hiermit erkenne ich die Kosten meiner Behandlung an und bestaetige, dass ich die Schulden auf
Aufforderung der Firma Sigma Ag (Eintreibungsfirma: 1539 Budapest, Pf.: 689. Ungarn) unbedingt
bezahlen werde, falls ich diese Schulden nicht früher beglichen hatte.
Keszthely,
......................................................
Aláírás/ Unterschrift
Beteg neve:
...................................................... ......................................................
(1) Tanú / Zeuge (2) Tanú/ Zeuge aláírása
(1) Tanú neve: ................................................ (2) Tanú neve: ....................................................
Születési dátum: ................................................ Születési dátum: ................................................…
Lakcím: ................................................ Lakcím: ....................................................
(A MedWorkS rendszerben rögzítette: )
7. sz. melléklet
Halottkezelési lap
Elhunyt neve: ………………………………………..
Szül. év, hó, nap: ……………………………………
Lakcíme: ……………………………………………
Halál helye és id"pontja: ……………………………
Szolgáltatás id"pontja: ………………………………
Alulírott …………………………………………………………………………..
sz. alatti lakos, mint az elhunyt hozzátartozója megrendelem az alábbi szolgáltatásokat:
Halottkezelés: ………………………..,- Ft
Holttest 24 órát meghaladó h2tése: ……………………….,- Ft
Külföldi elhunyt kórboncolása: ……………………….,- Ft
Összesen: ……………………….,- Ft
……………………………………….
hozzátartozó
A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges kellékeket átvettem:
…………………………………………
boncmester
Keszthely, ………………………………..
8. sz. melléklet
Kötelezvény
a beteg vagy hozzátartozója, törvényes képvisel_je saját kezdeményezésére történ_
egészségügyi szolgáltatás igénybevételére
Alulírott …………………………………….. sz. hely, id": …………………………………,
anyja neve: …………………………….. adószáma: ………………………………….
lakcíme: ………………………………………. TAJ száma: …………………………………
kérem, hogy a Keszthely Városi Kórházban ……………………………..-tól (év, hó, nap)
………………………………………-ig (év, hó, nap) terjed" id"szakban számomra részleges
vagy teljes térítési díj megfizetése mellett, a következ" szolgáltatást nyújtsák:
A vizsgálati és terápiás rendt"l való eltérés, többletápolás vagy egyéb szolgáltatási díj (pl.
„komfort” szoba), valamint egészségbiztosító által nem finanszírozott ellátás:
Megnevezés: Egységár: Igénybevett mennyiség: Fizetend" összesen:
………………… …………………. ………………………… ………………….
………………… …………………. ………………………… ………………….
………………… …………………. ………………………… ………………….
Az ellátásommal kapcsolatosan felmerült összeget elismerem és kötelezem magam, hogy az
ellátás igénybevételét követ"en annak kiegyenlítésér"l gondoskodom, ellenkez" esetben az
intézmény hatósági úton jár el a tartozás behajtása érdekében és késedelmes fizetés esetére a
Ptk. szerint meghatározott kamatot köt ki.
Elismerem, hogy fizetési kötelezettségemr"l el"zetesen tájékoztatást kaptam.
Keszthely, ……………………………… év, hó, nap
…………………………………….
aláírás
…………………………………….
személyi azonosító
Tanú I. Tanú II.
………………………. ………………………………..
név, aláírás név, aláírás
………………………. ………………………………..
szig.sz. szig.sz.
……………………… ……………………………….
lakcím lakcím
9. sz. melléklet
Orvosválasztási nyilatkozat
Alulírott ………………………………………… szám alatti lakos kell" tájékoztatás
birtokában nyilatkozom, hogy a Városi Kórházban (8360 Keszthely, Ady E. u. 2.) részemre
nyújtandó egészségügyi ellátás (az ellátás megnevezése: …………………………….) során
orvost kívánok választani. Kérem, hogy az ellátást részemre dr. ………………………….
közrem2ködésével nyújtsák.
Választott orvosommal telefonon léphetnek kapcsolatba, az alábbi telefonszámokon:
………………………………..
………………………………..
A választott orvos közrem2ködésével nyújtott ellátás igénybevételére az intézmény
szabályzatainak rendelkezései szerint kerülhet sor, melyekr"l részletes tájékoztatást kaptam.
Az orvosválasztásért fizetend" részleges térítési díj mértéke, várható összege:
………………………………………..,- Ft, melynek teljesítésére a kórház Térítési Díj
Szabályzatának el"írásai szerint kötelezettséget vállalok.
Tudomásul veszem, hogy ez az orvosválasztási nyilatkozat írásban, az ellátást nyújtó osztály
vagy részleg vezet"jéhez címzett nyilatkozatban módosítható vagy vonható vissza. A
módosítás kizárólag az egészségügyi ellátás tervezett id"pontját megel"z" 72 órával korábban
kézhez vett nyilatkozattal eszközölhet".
Keszthely, 200……………………………………….
…………………………………….
beteg aláírása

…………………………………….
választott orvos aláírása